NY - Lokal arbejdstidsaftale

Samarbejdsaftale 2022-23, 2023-24

Efter et godt og konstruktivt forhandlingsforløb har vi hermed fornøjelsen af at fremsende den nye arbejdstidsaftale for lærerne. Aftalen er to-årig og dækker således skoleårene 2022/2023 og 2023/2024 med mulighed for forlængelse udover denne periode. Aftalen træder i kraft 1. august 2022.

 I forhandlingerne har vi haft et særligt fokus på inklusion, fastholdelse og rekruttering samt råderum og tydelighed. 

Denne gang har forhandlingerne været tilrettelagt en smule anderledes end tidligere, idet vi undervejs har haft nedsat tre arbejdsgrupper med repræsentanter fra henholdsvis Fredensborg Lærerkreds og skoleledelserne. Arbejdsgrupperne fik til opgave at bidrage til forhandlingsforløbet med en række input. Det har været frugtbart, og en række af de bidrag, som arbejdsgrupperne er kommet med, afspejles i den kommende aftale. Vi vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at sige mange tak til de tre arbejdsgrupper. 

Vi kom i hus med aftalen inden for den tidsramme, vi havde fastlagt. Ikke nogen let øvelse i en tid med mange andre møder, men ved fælles hjælp og vilje fra begge parters side kom vi i mål. Det er vi begge godt tilfredse med. 

Vi er enige om, at vi har et skolevæsen i Fredensborg Kommune af høj kvalitet. Det ønsker vi at fastholde og understøtte. Den nye aftale bygger på en fælles ambition om, at Fredensborg Kommunes skoler skal være det naturlige valg for lærere som attraktiv arbejdsplads og for alle børn og forældre, der bor i kommunen, eller ønsker at flytte til kommunen.

 Vi har forhandlet inden for den eksisterende økonomiske ramme, dvs. der er ikke givet flere midler til området. På en række punkter adskiller aftalen sig fra den nuværende aftale. Den indeholder således en række nye elementer, som vi håber kan være med til at understøtte fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere til skolerne i Fredensborg Kommune. 

Den gennemsnitlige undervisningstid for en fuldtidsansat lærer er fortsat på 735 timer årligt og timerne er fortsat fordelt på 210 arbejdsdage, hvoraf 200 arbejdsdage er skoledage og 10 arbejdsdage til planlægning og samarbejde. 

Der er givet et løft til klasselærerfunktionen fra 75 til 100 timer årligt. 

Der er afsat tre puljer til forberedelse og samarbejde; en pulje til individuel forberedelse, en pulje til fælles forberedelse på 165 timer og en pulje til fælles samarbejde og skoleudvikling på 125 timer. Placering af de 10 skoledage indgår med en fordeling på 3 + 7 dage i de to sidstnævnte puljer. De to puljer planlægges af hhv. lærerne selv og lærerfællesskaberne. Det er et resultat af parternes ønske om at sikre et øget professionelt råderum til lærerne. Tid til individuel forberedelse findes ved at gange antallet af undervisningstimer med 0,29. 

Der er aftalt fravigelse af bestemmelserne i § 12 stk. 4 omkring den kvartalsvise opgørelse. Herudover er der i aftalen indsat afsnit om kompetenceudvikling og afsnittet om nyuddannede er suppleret med en bestemmelse om, at der skal udarbejdes en funktionsbeskrivelse for opgaven som mentor. Bilag om opgaveoversigter er et udtryk for et fælles ønske om tydelighed og prioritering af lærernes funktioner. 

Vi er enige om, at vi senest marts 2023 mødes for at følge op på den nye aftales implementering og virkning. 

Med venlig hilsen 

Marianne Ingeholm Larsen            Annette Hansen-Jacobsen

Centerchef,
Center for Skole og Dagtilbud      Formand, DLF Fredensborg Lærerkreds

 

Pressen skriver

 

Emner

Målgruppe